PPSMI gagal

Posted by Penarik Beca Friday, November 28, 2008

Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya berdiri bagi menyatakan sokongan saya kepada usul yang telah dibawa. [Dewan riuh] Yang ini masalah wakil rakyat Barisan Nasional ini, dia tidak dengar lagi, dia sudah buat satu rumusan. Nanti, apabila saya hendak bagi alasan saya, saya ada alasan lagi ini. Bukan pasal isu ini sahaja, saya ada lagi besar alasan yang merentasi permasalahan yang disebutkan tadi. Dia bukan soal kepentingan politik pun. Saya insya-Allah akan bercakap dalam kerangka negara kita, kepentingan semua kaum dalam negara ini. So, dengar dahulu kemudian komentar, terima kasih.

Sebelum itu, saya hendak bagi sedikit introduction. RM10 ini memang tidak ada makna apa-apa pun tetapi sebagai mana yang disebut, dia ini serve as a lesson. Satu peringatan. Gaji berpuluh ribu tolak RM10 ada apa? Macam saya di sekolah dulu dalam kelas bahasa Inggeris kalau siapa cakap Melayu, potong 5 sen, lima duit. Apa ada lima duit? Tak ada apa, tapi dia bagi saya kesedaran. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri dan timbalannya pun ada sini. Ambil dalam spirit itulah. Jangan kira sangat dalam anggaran RM10 itu. Baik, alasan saya. Yang Berhormat Sri Gading, tolong dengar elok-elok.

Nombor satu, yang akan saya bagi alasan untuk menyokong usul ini ialah satu permasalahan yang telah menyebabkan huruhara di dalam pendidikan di dalam negara kita ini. Ini bukan soal Sekolah Rendah Jenis Kebangsaankah, sekolah agama rakyat walaupun itu ada masalah iaitu permasalahan yang disebut hari ini sebagai PPSMI (Pengajaran, Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris). Saya rasa ini bukan politik ya. Ini bahasa yang kita bercakap tentang keperluan kita memartabatkan bahasa kebangsaan dan sebagainya. Sebab itu saya mintalah wakil rakyat-wakil rakyat UMNO khususnya jangan double standard lah bila Pulau Pinang buat multilingual road sign dia marah, kerana tidak memartabatkan bahasa kebangsaan.

Saya minta kementerian... (Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak] minta laluan) Nanti sekejap Yang Berhormat Pasir Salak. Nanti kita jumpa enam hari bulan. (Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak] berkata: Hari ini jumpa dulu. sebelum enam hari bulan). Kementerian ini dia buat PPSMI tidak ada pun wakil rakyat UMNO yang membantah. Jadi saya kira ... (Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Bagilah laluan) Saya belum masuk lagi, saya baru nak start engine, baru gear satu ini. Alasan cukup besar kerana sejak diperkenalkan pada tahun 2003, memperkenalkan PPSMI ini terlalu dalam keadaan tergesa-gesa.

Tanpa kajian yang mendalam, tanpa kajian yang menyeluruh mengakibatkan huru-hara dalam sistem pendidikan kita. Bahkan saya tidak mahu bercakap atas kepentingan politik, tapi saya bercakap dalam konteks roh perlembagaan itu sendiri yang menyatakan bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan dan di dalam pendidikan kita nak ajar Sains dan Matematik. Apa kurangnya bahasa Malaysia kalau diajar dalam Sains dan Matematik, sebab Yang Berhormat Timbalan Menteri ada di sini, saya nak petik kata-kata Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam... Yang Berhormat Timbalan Menteri ingatkah tidak Tuan Pengerusi. Ucapan Penangguhan Yang Berhormat Dato’ Razali bin Ismail.

Saya rasa Timbalan Menteri bukan? Kuala Terengganu pada 21 Jun 2007, membahaskan Kementerian Pelajaran. Apa dia kata? Saya ambil nombor empat. Ini bukan politik ya, ini bukan politik. “Penggunaan bahasa Inggeris yang begitu berleluasa di sektor swasta seolah-olah mencabar status bahasa kebangsaan”. Kerajaan, dengar ini. “Perlu mengekalkan komitmen politik untuk terus mendukung penggunaan bahasa Melayu dalam domain pendidikan dan urusan rasmi kerajaan”. Ini Yang Berhormat Timbalan Menteri punya kenyataan, bukan saya punya kenyataan. (Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee] mencelah: Masa dia di back-bencher kot itu.)

Jadi Yang Berhormat-Yang Berhormat sekalian daripada UMNO baik daripada semua. Saya melihat pihak akademik telah membuat kajian yang mendalam tentang ini, bukan mereka duduk diam. Mereka buat kajian. Tahun 2003, apabila diperkenalkan. Satu kajian dibuat. Tahun 2004 kemudian disertai dan yang terkini tahun 2008 oleh UPSI. UPSI ini memang satu tempat pendidikan. Dia buat kajian yang kita dapati dalam New Straits Times pada 7 September, Studies Reveals Policies Flop, Kajian Menunjukkan Kegagalan PPSMI. Adakah ini soal politik? Ini bukan ahli PAS yang bercakap ataupun daripada mana-mana Pakatan Rakyat.

(Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak] menambah: Kajian itu berapa orang sangat dia interview.) Nantilah sekejap. Saya nak bagi tahu di sini Yang Berhormat Pasir Salak. Sampel dia melibatkan bilangan yang ramai. (Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Bilangan berapa orang?) Ha ini masalah wakil rakyat yang tak mengaji, inilah masalah. Dia cakap ikut emosi. Kita cakap ikut fakta, kita cakap ikut statistik. (Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Dia tidak menari macam bapak you. Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Dia tak bagi jalan Yang Berhormat.)

Dia bercakap ikut emosi memang sedaplah cakap. Kita cakap ikut fakta. (Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee] : Teruskan Yang Berhormat, teruskan ya.) Baik. Saya nak bagi tahu juga semua ini seolah-olah Kementerian Pendidikan ini Orang Putih kata like talking to the walls, dengan izin. Kalau dalam bahasa Quran dengan izin, (Membacakan sepotong ayat suci Al-Quran). . Tak ada telinga, tak ada mata, tak ada hati, tak faham-faham. [Ketawa] Walaupun kajian demi kajian, seminar demi seminar, jumpa Raja, bagi tahu tak boleh. Ini gagal, tokoh-tokoh bahasa, Profesor Nik Safiah, Profesor Awang Sarian, Profesor Emeritus lagi, Datuk Ishak Haron.

Semua menyatakan kementerian perlu kembali kepada ajaran Sains dan Matematik dalam bahasa kebangsaan. Ini bukan ahli politik bercakap, saya hanya memanjangkan saja suara mereka. Apa salahnya dengan political will yang saya pinjam daripada perkataan Yang Berhormat Timbalan Menteri pada tahun 2007 itu. Kita sama-sama di atas kerangka memartabatkan bahasa kebangsaan, kita minta supaya batalkan PPSMI, ajar balik dalam bahasa kebangsaan. Ini tanggungjawab semua orang termasuklah Yang Berhormat Pasir Salak. (Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Minta laluan. Sekarang boleh? Dah masuk dah.)

Lagi satu,.. (Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Oh, tak masuk lagi? Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Dia tak bagi Yang Berhormat, tak bagi. Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Dia tak masuk lagi? Dah lama tak masuk-masuk. Main tepi saja.) Yang Berhormat Pasir Salak sabarlah. (Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Bila nak keluar lagi air dia?)

Enam hari bulan kita jumpa di Parit Buntar nanti. Jadi, Tuan Pengerusi tolong ambil nota bahawa kita tidak menentang bahasa Inggeris. Sama sekali tidak timbul isu ini. Semua ahli akademik memberi cadangan bahawa cara untuk anak murid, pelajar kompeten dalam bahasa Inggeris ini bagi mereka menyediakan diri dalam alam global yang serba mencabar ini bukan dengan mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, tetapi memperkukuhkan mata pelajaran bahasa Inggeris itu sendiri supaya dia dapat memberi kesan kepada pelajar-pelajar.

Jadi saya kira apa yang saya bagi alasan sebagai menyokong usul daripada Yang Berhormat Serdang tadi, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan peribadi, bukan kerana nak nama tapi dia merupakan kerangka nasional yang harus kita martabatkan dan Kementerian Pendidikan sebagai the forefront, dengan izin, orang yang duduk di depan membawa semua ini tiba-tiba dia tidak memartabatkan bahasa kebangsaan. Ini saya kata sekolah Tamil menjadi mangsa, sekolah-sekolah kebangsaan menjadi mangsa dan kalau boleh saya tunjuk dekat Yang Berhormat Pasir Salak, itu pun kalau dia nak bacalah.

(Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat tak payah provoke Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat. Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Tunjuklah.) Pasal apa saya kata, sekolah di luar bandar, Ishak has called the policy dengan izin, a failure particularly in terms of its impact on the Malay students in national school and he’s asking for a return to the teaching of Mathematic and Science in Bahasa Malaysia. Ini bukan Yang Berhormat Parit Buntar kata, ini Profesor Emeritus Datuk Ishak Haron.

Ini bukan kepentingan politik tapi kepentingan negara kita. Mengapa seluruh kampung, satu negara... (Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Tengoklah profesor apa.) ...menentang PPSMI, menentang semua ini tiba-tiba Kementerian Pelajaran pekak, buta, tuli masih melaksanakan ini dan saya cabar wakil rakyat-wakil rakyat UMNO yang memperjuangkan agenda kebangsaan, agenda Melayu untuk sama-sama sokong ini dalam memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. (Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Habiskan Yang Berhormat.)

Jadi, saya kira perkara ini perlu diambil perhatian oleh Yang Berhormat Menteri. Apa salahnya kalau ada political will. (Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Minta laluan. Satu ayat saja Yang Berhormat Parit Buntar. Saya ingat cabaran kepada UMNO itu Yang Berhormat Batu Pahat harus dikeluarkan sebab secara rekod, Yang Berhormat Batu Pahat ambil bahagian dalam perbahasan Perhimpunan Agung UMNO beberapa tahun lepas mewakili Perhubungan UMNO Johor, dia memang menentang penggunaan Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris.

(Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Ya, termasuk Yang Berhormat Sri Gading.) Yang Berhormat Pasir Salak saya tak tahu. (Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang] menambah: Ha termasuk Yang Berhormat Sri Gading, tak termasuk Yang Berhormat Pasir Salak. Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Betul, betul.) Oh, patutlah dia tak sokong saya. (Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Habiskan Yang Berhormat, habiskan ya.) Ya. Satu lagi saya nak minta bagi profesion perguruan. Saya mewakili profesion perguruan yang datang mengadu hal kepada kita untuk dibawa ke dalam Parlimen dan saya menyokong ini iaitu soal PTK, Peperiksaan Tahap Kecekapan ini.

Para guru menghadapi masalah. PTK ini adalah satu peperiksaan bagi kenaikan pangkat dan sebagainya. Now, mereka terpaksa duduk peperiksaan PTK tetapi guru-guru yang sudah lama bertugas ini mereka selalu gagal untuk lulus dalam PTK ini. Akhirnya orang yang muda baru masuk, mereka cepat naik. Sedangkan orang yang lama, guru-guru yang sudah lama ini kerana kegagalan mereka untuk lulus PTK, mereka masih berada ditakuk yang lama. Jadi saya kira ini juga sudah pun disuarakan oleh banyak pihak tetapi tidak mendapat perhatian. Saya mengirakan bahawa ini satu perkara yang membebankan guru-guru.

Guru-guru, mereka sudah ada penaziran, pemantauan, penilaian daripada ketua jabatan, daripada nazir, mengapa mereka harus dinilai naik pangkat kena ikut PTK dan ini membebankan para guru. Jadi saya bercakap bagi pihak guru, jangan lupa kita duduk bercerita bab negara, orang-orang yang korporat, tetapi jangan lupa tanpa guru, kita tidak akan ada di sini. Oleh itu kita harus memperjuangkan hak-hak mereka supaya tidak menimbulkan beban kepada mereka dan di atas sebab itu saya minta atas usul yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Serdang, saya menyokongnya dengan alasan-alasan yang telah saya berikan tadi. Sekian terima kasih.

0 comments

Post a Comment

Parlimen

Photobucket

Participating for Allah s.w.t.
Untuk pembinaan, ubah suai rumah dan lain-lain kerja untuk memulih atau menaik taraf rumah anda termasuk kerja-kerja plumbing dan pendawaian elektrik, sila hubungi Abang Omar 019-3344500

Medic & Beauty Spa

Untuk bekalan santan dan buah-buahan sekitar Kuala Lumpur dengan harga wajar, sila hubungi Abang Zali 019-2314248 (Pasar Chow Kit)

Klik gambar di atas. Sedap, bib!! Memang sedap sungguh!! Dan, boleh buat duit sakan!

Dapatkan segera!!! Maklumat lanjut di sini!

Cantik? Klik di sini

Sila klik imej di atas

Islam

Blog utama

Arkib