Petikan perbahasan AUKU di Dewan Rakyat

Posted by Penarik Beca Saturday, December 13, 2008

Dewan Rakyat (11/12/08): Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Persoalannya mengapa mengecualikan parti politik kepada pelajar-pelajar ini? Kalau boleh memberi ruangan kepada pelajar menyertai persatuan dan pertubuhan. Parti politik bukannya satu parti yang tidak berdaftar. Sekarang parti politik berdaftar mengapa mengecualikan mereka?

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ucapkan terima kasih atas jaminan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi bahawa masuklah apa persatuan sekali pun tetapi isunya ialah ada klausa yang mengatakan bahawa kuasa menteri untuk menentukan mana persatuan yang boleh dan tidak boleh kononnya menjaga kepentingan dan kesentosaan pelajar-pelajar universiti. Tapi jaminan Yang Berhormat Menteri kata boleh. Soalnya jaminan itu tidak ada bertulis. Bagaimana kalau selepas ini orang lain yang jadi Menteri Pendidikan Tinggi. Adakah Yang Berhormat tidak boleh berikan jaminan bagi pihak menteri yang baru. Sudah tentu kalau menteri yang baru datang “Oh, sekarang saya hendak klasifikasikan persatuan-persatuan ini tidak boleh demi kerana untuk menjaga kesentosaan pelajar”. Jadi saya minta penjelasan bagaimana keadaan selepas daripada kalau Yang Berhormat tidak lagi menjadi Menteri Pendidikan Tinggi. Mungkin bila menang naib presiden nanti mungkin jadi menteri yang lebih senior. Terima kasih.

Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Menteri. Tadi ada disebut bahawa falsafah pendidikan yang ingin diperjuangkan ataupun yang merupakan dasar kepada pindaan-pindaan yang dilakukan di mana mengikut falsafah pendidikan itu ialah ingin mewujudkan seorang manusia yang sempurna. Saya tidak dapat memahami bagaimana dengan menyediakan sekatan-sekatan yang seperti itu di mana penglibatan seorang pelajar di dalam pertubuhan politik ataupun di dalam isu-isu politik boleh membantu ke arah pencapaian matlamat falsafah itu.

Saya rasa bagi Yang Berhormat Menteri sendiri terlibat dalam politik dan sebagai ahli politik saya rasa kita memahami bahawa bidang politik ini merupakan satu bidang yang cukup penting kerana ianya berhubung dengan soal kepimpinan negara. Ianya berhubung dengan dasar-dasar yang akan mencorakkan masyarakat negara dan generasi yang akan datang.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat ringkaskan Yang Berhormat.

Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Lalu sekiranya kita menjadikan penglibatan seorang pelajar di universiti yang merupakan institusi yang tertinggi pendidikan yang tertinggi di negara kita, kita sekat dan kita tidak galakan. Lalu bagaimana kita boleh menjamin bahawa manusia yang kita keluarkan daripada universiti ini akan menjadi seorang yang sempurna sedangkan kesempurnaan itu menuntut supaya dia mengambil kira, mempunyai pendapat, pandangan, sikap, pendirian terhadap isu-isu yang mencorakkan masyarakat dan negara dia.

Lalu janganlah kita mempunyai satu falsafah yang cantik dari segi melihat manusia yang sempurna tetapi dasar-dasar yang kita tentukan dan undang-undang yang kita tentukan sebenarnya mendorong pelajar-pelajar ke satu arah yang terlalu...

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima Tuan Yang di-Pertua, saya hendak balik soal penyertaan dalam persatuan-persatuan tadi ini. Apa masalah kepada kerajaan khususnya kepada Yang Berhormat Menteri untuk kita meletakkan paling mudah bagi saya dalam pindaan ini, itu meletakkan bahawa pelajar-pelajar boleh menyertai apa-apa sahaja persatuan yang berdaftar dengan mana-mana undang-undang kerajaan, tidak perlu lagi beri kuasa kepada Menteri untuk klasifikasi apa persatuan yang boleh, tidak boleh sedangkan kalau persatuan itu sudah diterima untuk didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang yang dibuat oleh kerajaan sendiri. Adakah Yang Berhormat tidak percaya dengan kementerian-kementerian lain yang meluluskan pendaftaran persatuan-persatuan ini? Menteri-menteri yang lulus ini mereka tidak boleh dipercayai, adakah begitu?

Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Ada persatuan daripada luar negara Yang Berhormat. Dalam zaman Internet ini kita tidak perlu berada di mana-mana.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Maksud saya ialah persatuan yang ada dalam negeri.

Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Itu sudah tentulah saya tidak akan namakan, kalau ia sah tentu saya tidak akan namakan sebab ia tidak boleh. Takkanlah Yang Berhormat tidak boleh fikir.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Dalam undang-undang ini diberi kuasa kepada Menteri kah? Dia beri kuasa kepada Menteri untuk kata tidak boleh.

Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Kuasa betul, kuasa. Maknanya.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat.

Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Maknanya dalam menjalankan kuasa itu sudah tentu saya tidak akan atau mana-mana menteri akan datang tidak akan namakan mana-mana pertubuhan.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Yang Berhormat hanya bagi jaminan mulut tidak ada jaminan bertulis.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat kena dengar dulu penjelasan daripada Menteri Yang Berhormat.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Jaminan mulut Yang Berhormat bukan undang-undang. Kita memerihalkan di sini ialah jaminan undang-undang yang bertulis. Yang Berhormat beri undang-undang mulut. Undang-undang yang tidak boleh dipegang.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Pokok Sena, saya minta Yang Berhormat Menteri diberi peluang untuk menjelaskan perkara ini, ya.

Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Sudah tentulah kita tidak akan lari daripada apa yang terdapat Yang Berhormat.

Tuan Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara]: Saya ingin menyentuh tentang apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi mengenai soal politik sebenarnya boleh masuk dalam universiti untuk memberikan satu presentation mengenai satu perkara akademik. Sebenarnya awal tahun ini saya dijemput oleh satu persatuan Law students daripada UPM untuk memberikan satu presentation mengenai satu subjek yang saya boleh kata ada sedikit specialty iaitu mengenai income distribution di negara kita. Tetapi, jemputan itu sudah diberikan dan dia punya planning sudah dibuat tetapi tiga hari sebelum saya diperlukan untuk memberikan presentation saya, saya menerima panggilan daripada penuntut-penuntut di UPM. Dia kata minta maaf walaupun jemputan telah dibuat lebih kurang empat bulan yang lalu, tetapi pihak universiti tidak bagi Yang Berhormat masuk dalam universiti untuk berucap.

Perkara-perkara ini sering berlaku saya tahu Menteri memang berhati baik. Menteri kalau saya terus datang kepada Menteri, Menteri akan kata tidak ada masalah tetapi pada hakikatnya di kalangan universiti-universiti dan pegawai-pegawai yang menguruskan perkara-perkara ini akan terjadi perkara-perkara tersebut kerana di dalam undang-undang kita tidak clear, tidak jelas. Terima kasih.

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [Padang Terap]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri menyebut tadi hanya Al-Qaeda sahaja mungkin pelajar-pelajar terlibat tetapi dalam seksyen 15 yang baru sahaja dipinda ini, jelas menyebut di sini dengan izin, saya hendak baca sedikit.

“...Seorang pelajar universiti boleh menjadi ahli mana-mana persatuan, pertubuhan, badan atau kumpulan orang sehingga habisnya selain:
(a) Mana-mana parti politik sama ada dalam atau di luar Malaysia.”

Dan yang lebih mencengkam sebenarnya ialah subseksyen 5 yang menyebut di sini. Seolah-olah memang diharamkan untuk menyatakan atau melakukan "apa-apa jua yang boleh semunasabahnya ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan kepada simpati atau dengan bangkangan terhadap:
(a) Mana-mana parti politik...”

Jadi seolah-olah ada kontradiksi terhadap apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Minta penjelasan.

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [Padang Terap]: Saya hendak minta maaf. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri menyebut tentang sekiranya mereka meminta kebenaran daripada naib canselor untuk terlibat dalam politik dan terus memegang jawatan politik. Sebelum daripada akta ini dipinda, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Kuala Krai, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat, Ustaz Idris Ahmad, dia ada diambil tindakan oleh UKM. Ini belum dipinda. Manakala, calon kepada UMNO di Pangkalan Pasir, Hanafi Mohd dia tidak diambil tindakan walaupun pada ketika itu dia sedang menyiapkan PhD beliau di UTM. Ini sikap double standard sebelum daripada pihak kementerian memperincikan tarif pelajar. Bagaimana selepas daripada diperincikan? Ini kebimbangan kita. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.

Tuan Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara]: Yang Berhormat Menteri, soalannya pendek sahaja. Akan tetapi perlembagaan kita tidak memberikan satu had bagi freedom expression dan juga freedom assembly. Freedom association benar ada had, ada qualification nya tetapi pada freedom expression dan freedom assembly langsung tidak ada had dalam Perlembagaan Persekutuan kita.

Akan tetapi yang dalam AUKU ini memang akan mengehadkan freedom expression dan juga freedom assembly pelajar dan akademik Malaysia.

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Menteri. Tadi yang disebut oleh isu tentang hak mutlak, kita tidak pernah menyokong hak mutlak kepada siapa-siapa pun. Akan tetapi, yang telah dibaca tadi adalah International Covenant In Human Rights yang menyatakan hak kebebasan ini harus disekat supaya tidak mengancam keselamatan sesiapa pun.

Akan tetapi dalam undang-undang pindaan ini, adakah membenarkan pelajar kita untuk menyertai pertubuhan dan parti-parti politik mengancam keselamatan individu yang lain atau negara. Ini saya anggap selain daripada kalau pelajar itu atau seorang mahasiswa atau mahasiswi menyertai satu pertubuhan haram atau pertubuhan terrorist. Kalau pertubuhan yang didaftarkan dan parti-parti politik yang didaftar di bawah undang-undang, bagaimana kita boleh tafsirkan penyertaan mereka ini mengancam keselamatan negara atau keselamatan orang lain.

Sekarang ini, kita akan mendidik pasukan intelek dan pemimpin negara masa depan. Kalau mereka tidak dibenarkan atau kebebasan menyertai dalam parti-parti politik atau pertubuhan ini disekat, bagaimana mereka dapat experience untuk teruskan tanggungjawab mereka sebagai golongan intelek bagi masyarakat. Terima kasih.

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Okey, tetapi kita belum lagi selesai masalah double standard ini. Seperti yang disebut oleh sebelah sana juga, kalau kelab UMNO dibenarkan. Kita membenarkan pelajar kita menyertai kelab UMNO, kenapa mereka tidak boleh dibenarkan untuk menyertai kelab lain? Satu lagi, kalau kita membenarkan anak-anak kita menyertai parti-parti politik apabila mereka di luar negeri tetapi di dalam negeri kita tidak membenarkan mereka menyertai parti politik.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, isu ini telah pun dibawa oleh ramai Ahli Yang Berhormat.

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Ini tidak dijawab dalam isu sekatan ini. Sekatan ini harus diambil hanya menyekat kalau seseorang itu, tindakan ini boleh mengancam keselamatan atau kebebasan orang lain. Akan tetapi sekatan ini tidak boleh digunakan hanya secara arbitrary dengan izin. Terima kasih.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Baik, terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Baguslah itu jaminan maknanya kita boleh tubuh tetapi saya hendak sebut bahawa ini masalah yang dihadapi oleh pelajar. Jangan kata hendak tubuh, saya pergi makan nasi rumah seorang pensyarah universiti buat PhD di sana, pensyarah itu dipanggil balik oleh universiti untuk beri jawapan kenapa Mahfuz Omar pergi rumah kamu.

Saya pergi makan nasi, pergi ziarah dia. Tak akan pergi makan nasi, macam mana kalau saya menikah seorang lagi. Isteri saya belajar buat PhD di UK, sebulan sekali saya pergi, nanti dia tanya pasal apa Mahfuz mai. Maknanya isteri saya jawab, dia mai bukan sahaja setakat mai, tidurdengan saya. Salah.... [Ketawa] Makna kena jawab kepada pihak universiti. Ini saya kata apa punya undang-undang. Jadi saya hendak kata bahawa Yang Berhormat beri jaminan tetapi apa dari segi praktikalnya tidak berlaku begitu. Tekanan kepada pelajar-pelajar di luar negara cukup teruk.

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [Padang Terap]: Menteri, sedikit menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya hendak rujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri tadi yang menggunakan Artikel 10(3) jika mana dibentangkan AUKU ini oleh ataupun semasa dipinda AUKU ini oleh bekas Perdana Menteri kita ketika itu merupakan Menteri Pelajaran, tidak timbul pun persoalan Artikel 10(3) ini.

Tiba-tiba pada hari ini menteri berhujah dengan menggunakan Artikel 10(3) dan sehinggakan dalam satu tulisan yang ditulis sendiri oleh Tun Mahathir kerana kita apabila AUKU ini diperkenalkan dia menyekat kreativiti mahasiswa untuk berfikir. Saya pengalaman ketika duduk di Universiti Malaya, pengalaman ketika duduk di UiTM, ada sahaja sedikit masalah, buat press conference sedikit, ayah saya telefon. Dia bukan menakutkan mahasiswa sahaja, menakutkan ibu bapa. Jangan, sat lagi kena AUKU, jangan sat lagi kena ISA, apa ini.

Kemudian di sini saya baca apa yang ditulis oleh Tun Mahathir, dia kata jika hari ini penuntut lebih dewasa dan bertanggungjawab, batalkan sahaja AUKU. Ini bukan kenyataan sahaja, ini kenyataan bekas orang yang membentangkan pindaan AUKU 1975, terima kasih Yang Berhormat Menteri.

Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Terima kasih Yang Berhormat, tidak mengapalah, itu Tun Mahathir bekas Menteri Pelajaran dia hendak kata apa pun tetapi dia tidak ada dalam Dewan ini.

Beberapa Ahli: Yang Berhormat takut.

Tuan Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mengambil isu sedikit mengenai statement tadi yang kata hanya disekat adalah untuk mengambil aktif dalam parti politik dan mencarumi puak-puak yang tertentu sebab dengan jelas sekali dalam seksyen 15(5), dia kata seorang penuntut atau pertubuhan dalam universiti tidak boleh menyatakan atau melakukan apa-apa jua yang ditafsirkan sebagai sokongan ataupun simpati ataupun bangkangan terhadap parti politik. Ini bukan sahaja jadi aktif dalam politik, ini langsung tidak boleh berkata apa-apa simpati. Teresa Kok masuk ISA, “Oh saya bersimpati dengan dia dan parti DAP” Tidak boleh buat macam itu.

Ini sudah keterlaluan ini. Sekatan sedikit saya memang faham, dalam universiti memang perlukan sekatan tetapi sekatan yang seperti ini adalah telah keterlaluan.

Dr. Lo' Lo' Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Sedikit Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tentang keadaan pelajar kita di luar negara. Sebenarnya apa sistem yang ada sekarang ataupun pelaksanaan yang ada sekarang daripada dasar-dasar kementerian telah awal-awal lagi mewujudkan satu diskriminasi dan prejudis terhadap anak-anak kita.

Saya tidak kisah kalau Yang Berhormat Menteri kata Kelab UMNO adalah satu kelab kebajikan dan sebagainya tetapi sebenarnya realitinya tidak begitu seperti kata Yang Berhormat Pokok Sena mengatakan berlaku diskriminasi kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan simpati ataupun mungkin seperti tadi menjadi tuan rumah sahaja.

Anak saya dua orang belajar di luar negara, saya tahu sangat isu ini dan saya tahu sangat diskriminasi, malah Timbalan Perdana Menteri pernah pergi ke Indonesia di mana tempat universiti anak saya belajar, dicari anak saya malah orang yang ikut dia, pegawai-pegawai dia mencari dan secara single out daripada ramai-ramai itu dan memberi orang kata, ugutan-ugutan kepada anak saya, kerana dia anak saya, semata-mata kerana dia anak Dr. Lo’Lo’. Jadi saya kira ini adalah satu sikap yang boleh diteruskan sebab saya kata, yang mendapat political mileage adalah kami di pihak pembangkang. Terima kasih.

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Sambung sedikit Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi beberapa alasan yang diberi oleh menteri menyatakan universiti tidak mahu campur tangan parti politik dalam urusan universiti, tidak mahu pelajar dipengaruhi oleh mana-mana parti politik.

Saya rasa bukan pihak universiti tetapi masalahnya ialah pihak Kerajaan Barisan Nasional yang tiada keyakinan terhadap pimpinannya. Mengapa tidak boleh membenarkan parti politik bersaing untuk menarik atau memberi pengaruh kepada pelajar-pelajar terhadap ideologi parti masing-masing. Itu persoalannya.

Saya juga hendak tahu apakah pihak kementerian membuat kajian di mana negara-negara yang top 100 universities dalam Times Higher Education Ranking ini mana universiti yang ada AUKU ala Malaysia ini. Mereka tidak ada, mereka top 100 universities. Umur mengundi di sesetengah negara seperti US dan UK ialah 18 tahun, mereka boleh mengundi, boleh terlibat dalam politik tetapi universiti mereka top 100. Jadi, alasan yang diberi tidak boleh dipakai langsung, tidak boleh diterima. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri.

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Yang Berhormat Menteri, ada kajian menunjukkan bahawa membenarkan pelajar-pelajar terlibat dalam parti politik akan menjejaskan pendidikan mereka. Kita sudah ada for the past 30 over years dengan AUKU...

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Ini jawapan. Ada apa kajian, ada apa bukti ini akan menjejaskan pendidikan mereka. Ini alasan yang selalu diberikan oleh menteri.

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Saya hendak tambah sedikit.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Mohon laluan. Pasir Salak pula. Boleh?

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Saya hendak tanya Yang Berhormat Menteri, sekiranya tiada kajian saintifik yang menunjukkan bahawa penglibatan dalam politik akan mempertingkatkan daya berfikir mahasiswa, adakah kementerian ada kajian saintifik menunjukkan bahawa penglibatan dalam politik akan menjejaskan daya berfikir mahasiswa.

Sekiranya kementerian juga tidak ada kajian saintifik dalam area ini, pada pendapat saya marilah kita membenarkan mahasiswa untuk terlibat dalam politik kerana ini adalah hak asasi mereka. Sekiranya setiap orang selepas mereka mencapai umur 21 tahun mereka boleh terlibat dalam aktiviti-aktiviti politik, kenapa mahasiswa kita tidak ada kebebasan ini?

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tuan Yang di-Pertua, saya sikit pasal hak untuk orang politik ini.

Yang Berhormat kata bahawa ada pindaan ini menyebut bahawa untuk melarang pelajarpelajar terlibat dalam parti politik tetapi dalam satu klausa yang lain, memberikan kuasa kepada NC, kepada Naib Canselor untuk meluluskan, untuk mempertimbangkan bila ada permohonan daripada pelajar-pelajar. Maknanya bolehlah kalau Naib Canselor rasa kata boleh, bolehlah. Satunya saya hendak katakan bahawa ini seolah-olah macam menjatuhkan taraf Naib Canselor jadi macam Ketua Penghulu, Ketua Kampung, JKKK, dok cop sain, cop sain. Jadi sesiapa mai mohon, dia cop sain macam orang hendak dapat buku teks. Sedangkan perkara ini tidak seharusnya berlaku.

Tetapi perkara keduanya, sejauh mana jaminan yang boleh diberikan dari sudut undangundang bahawa Naib Canselor boleh berlaku adil, bahawa sesiapa pun yang memohon untuk menyertai parti politik, tidak kira parti politik apa, pembangkang ataupun kerajaan, dia boleh luluskan.

Saya bimbang takut nanti kalau ada permohonan dari parti pembangkang, dia kata ini tidak boleh. Kalau dari parti kerajaan, BN, ini boleh. Ini masalah saya. Saya hendak tunjukkan bahawa seolaholah macam ada contradict..., satu waktu kata tidak boleh berpolitik, tetapi boleh dengan pertimbangan daripada Naib Canselor. Ini satu contradict lah bagi saya.

Dr. Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingat apa yang ingin saya katakan ialah kadang-kadang kita prejudge, kita menilai, menghukum mahasiswa dan mahasiswi kita terlalu awal yang mereka menyokong parti itu dan parti ini. Kadang-kadang isu ataupun perkara yang mereka hendak bawa itu adalah isu-isu kemanusiaan, isu-isu keadilan dan isu-isu yang semestinya menyentuh masyarakat tetapi oleh kerana isu itu secara kebetulannya adalah isu-isu juga yang dibawa oleh pihak pembangkang. Maka mereka dicap dan dituduh menyokong pembangkang. Kita perlu memberi respect kepada mereka.

Sekiranya mereka tidak platform-platform yang telah sedia ada sekarang ini, pertubuhanpertubuhan yang diluluskan oleh kementerian atau oleh universiti, tidak menyuarakan isu-isu tersebut, misalnya isu rasuah, isu ketelusan, isu integriti dan banyak lagi isu yang menjadi kepentingan kepada masyarakat. Maka platform yang mereka hendak gunakan itu. Kalau sekiranya mereka bersuara, maka mereka dicap, mereka ini adalah penyokong pembangkang. Jadi jelaskan kepada saya bagaimana mereka hendak bersuara dalam kes ini.

Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa Yang Berhormat Menteri dan Kementerian miss the point. Apa yang kita katakan bahawa walaupun kalau hari ini tidak ada larangan untuk mahasiswa berpolitik, bukan setiap mahasiswa akan masuk parti politik ataupun berminat untuk menjadi ahli politik. Saya rasa itu bukan. Kerana kalau bagi semua, tidak akan semua hendak masuk jadi ahli politik tetapi yang pentingnya, saya rasa yang inti patinya ialah kerana ada AUKU, kerana ada larangan-larangan yang....

Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Ini menyebabkan satu sense of ketakutan, ada rasa satu ketakutan dalam universiti kita, dalam kampus kita yang tidak menggalakkan satu suasana keterbukaan untuk membahaskan secara ilmiah. Saya rasa yang penting ialah AUKU ini telah menggalakkan satu spoon-feed system. Satu sistem yang memberikan maklumat satu hala. Pelajarpelajar hanya mendapat sahaja, mendapat maklumat sahaja tetapi tidak memproses maklumat itu, tidak menganalisis sesuatu perkara itu. Saya rasa itu kesan yang paling buruk yang telah dikenakan oleh AUKU ini. Saya harap pihak kementerian melihat faktor-faktor ini bukan kerana ini bukan soal kepentingan politik. Saya yakin kalau hari ini tidak ada AUKU, tidak ada larangan, tidak semestinya semua mahasiswa akan menyokong Pakatan Rakyat, tentu tidak tetapi yang pentingnya ialah kebaikan kepada mereka ini dan kemajuan untuk para mahasiswa kita. Itu yang saya rasa kementerian patut lihat kepada perkara itu, terima kasih.

Tuan Charles Santiago [Klang]: Menteri, pagi tadi ada satu rombongan mewakili mahasiswa seluruh negara datang ke Parlimen untuk melobi dengan Yang Berhormat-Yang Berhormat dan mungkin mereka telah berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri. Memorandum mereka sebenarnya adalah lebih kurang 5 pages tetapi intinya, pandangan pokoknya adalah they demand the right for freedom of expression, itu sahaja mereka hendak. Mereka tak hendak masuk UMNO kah, MCA kah, ataupun PAS kah, DAP ke ataupun PKR. Tidak, itu mereka tidak hendak. Apa yang mereka hendak dan mereka jelaskan ialah untuk ada satu suara untuk mengetengahkan aspirasi mereka dan juga pandangan mereka. Itu adalah pandangan mereka dan pandangan mereka juga disokong oleh GERAK iaitu Persatuan Kakitangan Akademik di Malaysia. So, oleh kerana itu saya fikir baguslah kalau menteri dapat ulang kaji Seksyen 15 dan juga ulang kaji dan withdraw that provision, so that will give the right, hak kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mengutarakan masalah rakyat. So, I think that is the confusion dalam pandangan menteri dan juga penasihat-penasihat menteri. Kalau dilonggarkan, mereka semua akan jadi anggota parti pembangkang. Tidak! Itu tidak!.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat.

Tuan Charles Santiago [Klang]: ...Mereka hanya hendak satu suara untuk dengarkan dan menyuarakan hak mereka sebagai rakyat negara ini mengenai isu-isu pekerjakah, peladangkah, ataupun isu-isu di mana hak rakyat dieksploitasi. Sekian, terima kasih.

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Adakah menteri boleh tunjukkan bukti bahawa semasa proses undang-undang ini dibuat, pindaan ini dibuat, rundingan sudah dilakukan dengan kakitangan universiti dan juga pihak-pihak pendidik yang 100% menunjukkan dasar ini akan membantu untukmempertingkatkan daya saing dan juga mempertingkatkan keupayaan ilmiah pelajar-pelajar kita. Saya hendak tambah sahaja secara umum tidak ada negara yang lain selain daripada negara-negara diktator yang menghalang atau menyekat aktiviti-aktiviti politik pelajar yang di sini dimaksudkan bukan sahaja parti politik tetapi segala aktiviti-aktiviti yang menunjukkan simpati atau bantahan terhadap pendirian politik. Ini langsung sekali tidak membenarkan lagi penglibatan keprihatinan masyarakat oleh pelajar.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa soalan yang telah dikemukakan tadi berhubung dengan kajian yang saintifik yang membuktikan bahawa penglibatan dalam kegiatan politik telah menyebabkan ramai daripada pelajarpelajar kita gagal tidak juga dijawab oleh Yang Berhormat Menteri. Saya rasa Yang Berhormat Pasir Salak pun merupakan sebagai bukti bahawa ianya tidak menjejas pertumbuhan seorang manusia yang walaupun dia terlibat dalam politik semasa zaman ABIM dulu di Universiti Malaya dia masih lulus. Akan tetapi ramai saya rasa yang dekat Universiti Malaya yang gagal yang tidak terlibat dengan apa-apa pun tetapi dia gagal.

Saya boleh mengatakan bahawa pengalaman saya sendiri pun semasa saya menuntut di UK, ramai pelajar-pelajar yang gagal tetapi mereka gagal bukan kerana mereka terlibat dalam politik
ataupun mengambil kira, mengambi berat tentang perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh rakyat jelata di negara mereka sehingga mengikuti bermacam-macam program, seminar, forum kerana mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai motivasi, motivated, dia hendak menyumbang kepada masyarakat. Itulah sebabnya mereka terlibat dalam politik. Mereka mendengar bermacam-macam pandangan dan sebagainya dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai motivasi, motivated, dia hendak menyumbang kepada masyarakat. Itulah sebabnya mereka terlibat dalam politik.

Mereka mendengar bermacam-macam pandangan dan sebagainya dan mereka faham bahawa untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara mereka terpaksa lulus dalam ujian dan dapat ijazah mereka supaya mereka boleh balik sebagai seorang yang dilihat sebagai yang berjaya yang boleh menyumbang, sambil itu mempunyai satu wawasan yang jelas berhubung dengan peranan orang yang berpelajaran di dalam masyarakat. Lalu sekiranya satu kajian saintifik berhubung dengan persoalan ini tidak boleh dikemukakan dan memang tidak dibuat, maka saya rasa Yang Berhormat Menteri kena tarik baliklah hujah itu. Itu satu hujah yang tidak boleh dipakai. Saya sebagai ayah yang mempunyai empat orang anak, lima orang cucu, saya hendak anak-anak saya dan cucucucu saya mengambil berat soal politik.

Kalau boleh semasa mereka di dalam peringkat universiti, mereka mengikuti dan mereka menyertai program-program politik dan sebagainya kerana bagi pengalaman saya sendiri, ianya telah membuka minda dan memberikan satu wawasan yang lebih mantap dan lebih terbuka dalam soal pendidikan dan matlamat untuk menjadi seorang manusia yang sempurna. Terima kasih.

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Yang Berhormat Menteri belum jawab soalan saya, pertubuhan kakitangan universiti mana yang sokong pindaan ini dan pakar-pakar pendidik mana yang menganggap pindaan ini akan membantu mempertingkatkan keupayaan ilmiah kita. Saya ingin
dapatkan penjelasan secara spesifik.

Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Itu tidak dapat saya beri sekarang sebab merupakan satu perkara yang hanya akan saya beri secara makluman bertulis...

Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya kurang setuju tadi itu yang kata parti politik kepartian itu yang kata tidak ada rasional, lebih kepada emosi. Saya rasa itu tidak betul. Sebab selama ini yang kita bangkang ini pun adakah Yang Berhormat Menteri menganggap ia satu sentimen ataupun emosi. Saya kira apa yang kita bangkang ini ialah constructive opposition iaitu bangkangan yang membina bukan bangkangan yang semata-mata kerana apa sahaja yang kerajaan buat kita mesti bangkang.

Saya rasa semua kita daripada pembangkang ini tak setuju dengan kenyataan yang menyatakan bahawa kepartian itu membawa kepada satu yang destructive. Sebab itu saya kira dalam kita mengandaikan teori politik, kadang-kadang orang akademik ini dia mengajar politik tapi dia tidak on the ground. Itu masalahnya. Mereka hanya belajar teori dan sebaik-baik pengajaran ialah teori dan juga praktikal. Mungkin pelajar tidak dapat praktik secara macam kami tapi sekurangnya mereka mendengar first hand daripada aktivis politik yang dihalang oleh AUKU yang ada ini.

Saya lebih suka jika diberi kebebasan sebab jika tidak ada kebebasan mereka akan lebih kepuakan, mereka akan lebih bersifat diskriminasi kepada mereka. Jadi kebebasan itu bukan bermakna mereka akan menyokong pembangkang tetapi kebebasan itu memberikan mereka satu kebebasan memilih untuk menilai dan kita pun mahu mereka tak semestinya menyokong pembangkang. Mereka juga mesti mengkritik pembangkang. Itu tara meter kita bila kita bercakap tentang parti politik.

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Yang Berhormat Menteri, kalau betul hujah Menteri itu parti politik ini bersifat emosi dan akan mengancam kestabilan masyarakat, lebih baik kita haramkan
semua parti politik. Ini kerana kalau betul satu budaya parti politik ini tidak baik untuk pelajar, sudah tentu tidak baik untuk orang yang tak ada pelajaran. Kalau anak-anak kita yang masuk universiti pun akan terpengaruh dengan sifat emosi, sifat yang tidak rasional ini apatah lagi kita membenarkan anak-anak muda yang tak masuk universiti. Mereka boleh menyertai parti politik dan mereka akan bertindak secara waras, tak beremosi, rasional kalau dia tak masuk universiti dan itu logik yang kita hadapi sekarang.

Satu perkara lagi kalau ini berlaku, lebih baik kita susun semula menjadikan negara kita negara yang tak berparti politik dan kita juga tak boleh bezakan menteri itu yang juga dinaikkan melalui parti politik bila menteri berucap atau pemimpin-pemimpin kanan negara yang berdialog dengan mahasiswa-mahasiswi ini susah kita hendak bezakan kepartian dia. Menteri Pelajaran datang dari Barisan Nasional UMNO, tidak puji UMNO bila mereka berdialog dengan pelajar-pelajar.

Maksudnya ada double standard. Perbezaan access of information. Perbezaan penyebaran maklumat kepada pelajar juga bermaksud sesiapa yang memerintah mempunyai kuasa yang lebih dari pengaruh fahaman politik pelajar dan kita tidak memberi ruang untuk perbandingan kepada anakanak kita yang berada di universiti. Terima kasih.

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Yang Berhormat Menteri, amat merisaukan kalau ini hanya satu langkah permulaan. Kalau kita tengok di Singapura, anti-U apabila pelajar ini membuat rakaman kehadiran pembangkang di universiti mereka dan laporan mereka di dalam surat khabar universiti telah dilarang. Mereka membuat protes di Speaker’s Corner. Mereka pelajar anti-U di Singapura dibenarkan sekarang untuk menyuarakan pandangan mereka terhadap universiti mengenakan tindakan terhadap mereka.

Jadi kalau ini baru permulaan, AUKU telah menyekat kebebasan pelajar ini untuk 37 tahun. Sekarang baru permulaan. Singapura kita tahu demokrasi sangat sempit ruangannya tetapi mereka sudah terbuka dengan membenarkan pelajar anti universiti pergi berhujah, protes di Speaker’s Corner. Malaysia kita masih mahu menyekat. Berapa lama baru kita mahu kembalikan hak-hak ini kepada pelajar kita?

Saya rasa selagi ada AUKU, selagi itu kita akan membawa pelajar ini ke belakang. Ini hakikatnya kita boleh tengok for the past 37 years old. 37 tahun dengan adanya AUKU ini. Mohon penjelasan. Bandingkan dengan Singapura, jangan lihat jauh. Singapura mereka anti-U top 100 tapi mereka berani. Benarkan pelajar anti-U pergi ke Speaker’s Corner membantah tindakan universiti tersebut.

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Akan tetapi sekarang mereka boleh bantah di Speaker’s Corner terhadap tindakan yang diambil oleh pihak universiti kerana melarang laporan pelajar ini
berkenaan lawatan oleh pembangkang. Sini boleh? Di mana pelajar boleh suarakan bantahan mereka terhadap ISA saya hendak tanya? Datang ke Parlimen menyerah memorandum mereka
ditangkap, diambil tindakan. Mana ruangan untuk pelajar universiti sekarang kalau mereka tidak bersetuju dengan sebarang dasar oleh kerajaan? Saya minta penjelasan pihak Yang Berhormat Menteri.

Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]: Ya. Yang pertamanya saya ada sebutkan mengenai pola fikiran kementerian dan juga Naib Canselor dan sebagainya belum dijawab, itu yang penting. Kerana kalau tidak ada Naib Canselor yang berkaliber sia-sia sahaja. Macam mana kita boleh mewujudkan satu situasi yang membenarkan Naib Canselor yang berkaliber muncul di IPTA kita. Yang pertamanya, mengenai mind set, pola fikiran. Yang kedua, security of tenure untuk Naib Canselor dan juga jawatankuasa pencarian yang dilantik hanya oleh pihak universiti sahaja yang dikendalikan, diselenggarakan oleh pihak universiti sahaja. Itulah kita hendak lihat. Sekarang University Union yang disebutkan satu jam tadi mengenai pelajar sahaja tetapi daripada sudut sebaliknya tidak disebutkan langsung. Jadi satu kegagalanlah petang ini.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Menteri. Cuma saya juga hendak respons apa disebut oleh Pasir Salak tadi minta penjelasan Menteri bahawa pelantikan Naib Canselor itu di bawah nasihat lembaga tetapi tidak pun disebut dalam akta ini bahawa Menteri terikat dengan nasihat dan cadangan yang diberikan oleh lembaga. Jadi bermakna bahawa Menteri masih boleh ada kebebasan sendiri untuk tidak mengambil nama yang dicadangkan oleh lembaga, itu satu. Kedua saya hendak balik kepada soal tentang kuasa Naib Canselor Yang Berhormat sebut kata boleh beri kelulusan kepada pemohon yang post graduate yang telah pun memegang jawatan dalam parti politik sebelum daripada dia melanjutkan pelajaran ke peringkat Master ataupun PhD.

Akan tetapi saya dok semak ini tidak pun ada tercatat, disebut secara khusus bahawa permohonan itu ialah permohonan daripada post graduate yang sudah pun memegang jawatan dalam parti politik. Ini yang saya katakan contradict tadi ini, antara larangan untuk pelajar berpolitik dengan kuasa untuk mempertimbangkan permohonan yang dibuat oleh pelajar. Akan tetapi kalau Yang Berhormat bermaksud dalam seperti mana yang disebut dalam huraian ini iaitu orang yang telah memegang jawatan dalam parti politik itu seolah-olahnya dia itu yang buat post graduate lah maknanya, dia sudah pegang jawatan lama. Saya hendak tanya macam mana pula orang yang pergi ambil ijazah pertama dalam keadaan dia sudah lanjut umur dia? Dia 35 tahun, 40 tahun dia baru masuk ijazah pertama tetapi dia sudah pegang jawatan dalam parti politik.

Boleh tidak boleh dia dipertimbang untuk mendapat kelulusan. Ini tak munasabah sebab kalau diambil logik mengatakan bahawa orang itu telah memegang jawatan makna dia sudah pegang lama sudah kemudian dia sambung buat Master tetapi bagaimana orang yang pergi melanjutkan pelajaran ijazah pertama, dia masuk universiti umur 40? Cikgu umpamanya dia masuk universiti, dia sudah pegang jawatan dalam parti politik. Tidak kiralah cikgu kah, apa kah, maknanya dia melanjutkan pelajaran. Adakah boleh dipertimbangkan untuk dia terus memegang jawatan dalam parti politik dan diterima untuk menjadi pelajar di universiti?

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Minta penjelasan apa yang dikata oleh Pasir Salak dan Kepong tadi, ada kaitan tentang pelantikan Naib Canselor ini. Terima kasih. Tadi Yang Berhormat Menteri apa yang dikatakan oleh Pasir Salak adalah tidak ada masalah tentang pelantikan Naib Canselor sebab sekarang akan dibuat oleh lembaga. Bagi saya, saya tidak melihat apa-apa pelantikan oleh Lembaga. Pelantikan yang dicadangkan sekarang adalah oleh sebuah jawatankuasa yang akan menasihatkan Menteri tentang pelantikan.

Tuan Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara]: Pasir Salak yang tidur.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Betul, so jadi .....

Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Ini baca ini 2.15.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Bukan dia tidur, dia tidak baca dengan betul.

Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Tuan Yang di-Pertua ini...

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Biar saya habis, biar saya habis dahulu.

Dato' Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Tidak, ini pindaan, buat apa besar-besar, kecil pun boleh pakai.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang lain jangan mencelah Yang Berhormat. Di sini bukan tempat gaduh peribadilah, kalau hendak gaduh peribadi, keluar Yang Berhormat.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Jadi penjelasan yang saya minta daripada Yang Berhormat Menteri...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Peradaban dalam Dewan saya minta maaflah, saya hendak sebut ini. Peradaban dalam Dewan macam budakbudaklah. Kalau hendak bercakap berdiri macam Yang Berhormat Subang ini.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Boleh saya teruskan?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sila, sila Yang Berhormat.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Terima kasih. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri ialah masalah yang sekarang ada, jawatankuasa yang disebut ini yang akan menasihatkan Menteri tentang pelantikan Naib Canselor ini tidak ditakrifkan dalam rang undangundang ini. Jadi Menteri boleh melantik dua orang sebagai satu yang boleh dikatakan jawatankuasa, yang akan menasihatkan beliau dan buat pelantikan. Jadi ini bukan satu langkah yang begitu bermakna. Ini pun disebut oleh Rembau pun tadi, bila dia kata jawatankuasa ini tidak ditakrifkan. Ada satu sebutan sahaja jawatankuasa, tidak ada definisi, so lembaga yang disebut dalam ini adalah benda yang lain, ini jelas. Lembaga bukan ini, jadi inilah masih tidak menyelesaikan isu kewibawaan dan kebebasan, the independence, dengan izin, Naib Canselor dalam institusi, ini yang cukup penting. Sekian terima kasih.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Last. Saya tidak ada tanya sudah, Tuan Yang di-Pertua. Ini last sekali. Yang Berhormat Menteri, seksyen 12 ini saya hendak minta penjelasan sebab saya difahamkan seksyen 12 ini sebelum ini memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan segala kuasa yang terkandung dalam subseksyen (1)(a) hingga (f) melalui perintah yang disiarkan dalam warta yang dikenali sebagai perintah kampus. Saya berpendapat bahawa seolah-olah pindaan ini dipindahkan kepada kuasa menteri setelah berunding dengan lembaga ini seolah-olah macam penghakisan kuasa dan kemuliaan Yang di-Pertuan Agong ini.

Apa salahnya dari sudut kita mengharmonikan undang-undang ini setelah kita lihat dalam pindaan Perlembagaan sebelum ini pun bahawa Yang di-Pertuan Agong ini dia bertindak dengan nasihat daripada Perdana Menteri. Tidak bolehkah dibuat satu pindaan yang lebih harmoni dalam seksyen ini iaitu hanya sekadar memasukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan menjalankan segala fungsi dan kuasanya iaitu kekalkan di dalam seksyen 12 ini dengan berdasarkan kepada nasihat daripada Menteri Pengajian Tinggi setelah menteri berunding dengan lembaga pengarah universiti. Ini menunjukkan bagaimana kita mengharmonikan, meletakkan status dan mengekalkan kedudukan raja-raja ataupun Yang di-Pertuan Agong itu dalam akta ini. Jadi saya menganggap bahawa ini penghakisan kepada kuasa Yang di-Pertuan Agong yang sudah pun terhakis selama ini.

0 comments

Post a Comment

Parlimen

Photobucket

Participating for Allah s.w.t.
Untuk pembinaan, ubah suai rumah dan lain-lain kerja untuk memulih atau menaik taraf rumah anda termasuk kerja-kerja plumbing dan pendawaian elektrik, sila hubungi Abang Omar 019-3344500

Medic & Beauty Spa

Untuk bekalan santan dan buah-buahan sekitar Kuala Lumpur dengan harga wajar, sila hubungi Abang Zali 019-2314248 (Pasar Chow Kit)

Klik gambar di atas. Sedap, bib!! Memang sedap sungguh!! Dan, boleh buat duit sakan!

Dapatkan segera!!! Maklumat lanjut di sini!

Cantik? Klik di sini

Sila klik imej di atas

Islam

Blog utama

Arkib